Singel Mainz hutosie online dating


24-Nov-2017 17:29

singel Mainz-71

abusive dating relationship

Ook veel aandacht voor wat er in zijn afwezigheid thuis gebeurde (ontwikkeling gezin, opvoeding, strubbelingen met Multatuli). Hoogleraar statistiek en politieke geschiedenis te Utrecht. Maakte vele reizen, voornamelijk naar Oost-Indië en Suriname, die vrijwel allemaal beschreven worden. Vervulde diverse maatschappelijke en politieke functies. Later voorzitter van de Tweede Kamer, minister van Staat. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: archief Aalberse, 169, 1-11. Na het overlijden van een zoon nam Abrahamsz de hele familie mee naar Batavia. Beschrijvingen van het economische en sociale leven in Oost-Indië en Suriname (behandeling slaven, ontmoetingen met zijn zwager Multatuli). Het tweede deel is een beschouwende autobiografische schets uit 1840.

singel Mainz-15

vad angyal online dating

Uitvoerige autobiografie van een koopvaardijkapitein. Ouders vonden dat hij zeeman moest worden, waarom weet ik niet'. Zeer informatief en soms persoonlijk, maar niet echt intiem. Opmerking: Dit dagboek is inmiddels uitgegeven bij het ING: Een volledige transcriptie staat eveneens op de website van het ING: 1.3. Geeft een beeld van een poëtische jongeman, maar ook van de Nederlandse politieke wereld van de eerste helft van de twintigste eeuw. Reis naar Java; Verblijf te Soerabaja; Brief uit Indië. Kweekschool voor de Zeevaart Amsterdam, daarna werkzaam in de koopvaardij waar hij opklom van derde stuurman (1822) tot kapitein.

Wij zijn door mijne gedurige afwezigheid zoo weinig in de gelegenheid om met elkander te spreken, dat ik het niet ondienstig oordeel om met Ulieden een weinig nu en dan op het papier te praten en dat wel voor Uwe wezentlijke belangen.

Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Ackersdijk (2.21.009), 36, 37,39,40-43.